Anders Hansen Dons
Inger Rasmusdatter
Rasmus Andersen Dons
(1747-1795)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Hansdatter Buhl

Rasmus Andersen Dons

  • Født: 29. apr. 1747
  • Ægteskab (1): Anne Hansdatter Buhl den 25. jun. 1777 i Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark 1
  • Død: 29. dec. 1795 i en alder af 48 år
  • Begravet: 30. dec. 1795, Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark 2

  Notater:

Rasmus Andersen Dons Skifte

Elbo-Brusk-Holman herreds skifteprotokol 1794-1827, B.73 - 177 s.99

År 1798 den 26. februar blev der foretaget samfrænder-skifte efter afd. sognefoged og selvejer Rasmus Andersen i Stenderup til stervboens deeling imellem hans efterladte enke Anna Buhl som arving på den ene - og hans efterladte 6 børn på den anden side. Benævnte enke var tilstede med antagelig lawærge sognefoged Hans Iversen af Bierth.

Derimod vare tilstæde samfrænder som formyndere for børnene neml.:

1. For sønnen Hans Rasmussen Buhl, ll år gammel, hans morbroder hr. Hans Buhl, sognepræst for Piedsted og Gårslef menigheder.

2. For datteren Kirstine Rasmusdatter 18 år gammel, hendes morbroder Bertel Buhl, sognefoged i Follerup.

3. Inger Rasmusdatter, 16 år med formynder hendes farbroder Jens Andersen Dons i Wiuf.

4. Anna Rasmusdatter 13 år gl. med formynder hendes morbroder Søren Bunde i Bierth.

5. Else Marie Rasmusdatter med formynder hendes morbroder procurator Simon Buhl i Fredericia.

6. Kirsten Rasmusdatter 7 år gl. med formynder hendes morbroder Marcus Nielsen i Bredstrup.

Som vurderingsmænd og vidner vare tilstæde hr. Jørgen Karberg og Niels Jordrup af Eltang.

I alle forbemeldtes hos- og overværelse bleve læst og påskreven den enken forundte kongel. allernådigste

bevilling til at sidde i uskiftet boe af dato lte april 1796 som lyder således:

Vi Christian den Syvende

af Guds nåde konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken og Gldenborg, giøre alle vitterligt, at vi, efter Anna Buhl afgangne selvejer og sognefoged Rasmus Andersens efterleverske af Stenderup bye, Colding huus amt, udi vort land Nørre Jylland, hendes forom, allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring allernådigst have bevilget og tilladt så og hermed bevilke og tillade, at hun foruden rettens middels forsegling, registrering og vurdering efter loven med hendes og bemeldte hendes afdøde mands sammenavlede umyndige børn udi uskift boe måe blive hensiddende, sålænge hun i enkestand forbliver og om hun imidlertid skulde blive tilsinds at skifte og dele, måe hun selv indbyrdes med samfrænder handle og slutte en skift forhandling om den arv som bemeldte hendes børn, efter fornævnte i hendes afgangne mand, børnenes fader kan tilkomme, som hun med dem til børnenes gavn bedst kunde forenes, foruden rettens middels overdragelse, eller vidre registrering og vurdering efter loven, dog have bemeldte samfrænder et skriftligt instrument derover at forfatte, som billigt kan være, og de i fremtiden, når børnene kommer i myndig stand, eragte, at kunde forsvare og ville vi herhos allernådigst have befalet dem, som dette skifte i så måde forretter, at de i alle måder holde sig den første articul udi den om adskilligt institien vedkommende den 3lte martii 1719 allernådigst udgangne forordning allerunderdanigst efterrettelig, hvilket og skal skee af den øvrighed og rettens betiente, som det ellers kunde tilkomme samme skifte at forvalte for såvidt bemeldte articul dem angår, som og derover intet udi deres rettighed skal afgåe. Forbydende alle og enhver herimod, efter som forskrevet ståer at hindre eller i nogen måde forfang at giøre, under vor hyldest og nåde, givet udi vor kongelige residents stad Kiøbenhavn d. lste april 1796.

Under vort signet (L.S.R.)

V. v. Brandt Schov Colbiørnsen Reiersen.

Anna Buhl afg. selvejer Rasmus Andersens efterleverske af Stenderup bye i Coldinghuus amt, bevilling at sidde i uskiftet boe og i sin tid at skiftemed samfrænder.-

Allerunderdanigst læst og copie heraf modtaget til indførelse i skifte-protocollen, men ingen recognition erlagt. - Fredericia . 4. maj 1796.

H. Buhl.

Dernæst forfattede vurderingsmændene et overslag over stervboens indboe og besætning, i overværelse af formynderne, ifølge hvilket ald stervboets besætning og effekter beløber sig til den summa 1313 rdl.

Derefter blev gården, som skylder under nr. 2 af hartkorn ager og eng 7 td., 2 sk., 2 fj., 6/7 alb., samt skov l fjk., med sine bygninger og eiendomme i skov og mark, samt gårdens indavlede korn og høe, såvelsom gårdens vintersæd, ansadt og vurderet for den summa 5ooo rdl.

Endelig ejer stervboen den halve deel af Eltang sogns konge-tiende, som i det heele er matriculeret for 37 tønder, 4 skp. Hartkorn, hvilken halve deel tiende blevvurderet for den summa 3ooo rdl.

Endelig blev stervboens sølv og 3 linnet efterseet og vurderet, som beløb sig til l3o rdl.

Mere forsikrede enken, lav værge og formynderne, der ikke var at vurdere stervboen tilhørende, altså er stervboens indgieldden summa 9443 rdl.

Derimod er stervboens giæld: ( rdl. mrk. skill.)

l. Til kongens kasse, som indestår i kongetienden stervboens halve del l25o rdl.

2. Til Colding byes overformynderi et lån på samme halve tiende 1250 rdl.

3. Til Eldboe-BrHSCh- og Holmanns herreders over formynderie, et lån på gården, stor 1200 rdl.

4. Stemplet papir til skifteforretningen 28 rdl.

I alt 3728 rdl.

Når samme fradrages indtægten bliver i behold 5715 rdl.

Den befalede l/3 proc. til det kongl. revisions contor fragår endnu denne beholdning med 19 rdl.

Bliver så endelig i behold 5695 rdl. 5 10

Derfra gåer endnu gotgiørelse til enkens begravelse, ligeimod den sal. mands, som fastsattes til

95 rdl 5 10

Bliver så til deling imellem arvingerne 56oo rdl.

Skriver fem tusinde og sex hundrede rigsdaler, hvoraf enken tilkom den halve som er 2800 rdl.

sønnen Hans Buhl en broderlod 800 rdl.

Datteren Kirstine en søsterlod 400 rdl.

Inger - 400 rdl.

Anna - 400 rdl.

Else Marie 400 rdl.

Kirsten - 400 rdl.

Balance , 56oo rdl

For børnenes arv gives dem udlæg i stervboens faste ejendom med prioritet næstefter de derpå hæftede

og anførte giældsposter, hvorimod børnepengene blive stående i gården hos moderen, renteløs indtil børnene fylder deres 2o års alder.Sønnen Hans Buhl ydermere efter foreningen imellem enken og formynderne, hans sal.faders gang- og linklæder, hvorfor samme ei heller ere vurderede. Til vederlag derfor erklærede moderen at ville give enhver af hendes døtre når de blive gifte, eller når de for bestandig måtte forlade deres moders huus, hver en seng og dragkiste af værdi 6o rdl., og desforden skulle døtrene nyde frie bryllup af boet, når de blive forsørget ved anstændig giftemål.

Meere var ikke ved dette skifte at erindre, hvorfor det med alle vedkommendes samtykke herved sluttes, hvorhos endnu anmærkes: at ingen skifte- eller skriver-sallarium er beregnet, efterdi stedets skifteforvalter haver erklæret, at han ville skiænke enken samme.

Stenderup ut supra.

Anna Buhl sal. Rasmus Andersens enke.

Som lawærge Hans Iversen

Som formyndere for børnene

H. Buhl B. Buhl Jens Andersen Dons S. Bunde S. Buhl Marcus Nielsen

Som vurderingsmænd underskriver

J. Warberg Niels Jordrup.

  Begivenheder i hans liv:

1. Dåb, 30. apr. 1747, Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark. 3

2. Bopæl, 1787.1795, Buhlseje Nørre Stenderup Vejle, , , Danmark. 4

3. Testamente, 26. feb. 1798. 5


Rasmus Andersen Buhls død: FortællingOle Straarup , (3l5a) har i sin bog 'Ved Bakkens Fod' omtalt probandparret, fortæller de havde 7 børn, og at en datter overtog gården, men måtte på grund af særlige forhold rejse hjemmefra, så sønnen Hans Buhl Rasmussen, der læste til dyrlæge, måtte hjem for at overtage gården.
Dette har vi imidlertid ikke kunne få bekræftet, idet der ikke forefinddes folketællingslister mellem 1801 og 1834.
I 1809, 2.august står der i ELBO-BRUSK-HOLMAN h. skøde-og panteprotokol s. 267 at Anne Buhl, afd. Rasmus Andersens enke i STENDERUP sælger til sønnen Hans Buhl.
Rasmus Andersen Dons dør forholdsvis ung, 46 år, han var på det tidspunkt sognefoged, og han ejede halvdelen af ELTANG sogns kongetiende, den anden halvdel ejedes af hans kones stedfader, Søren Bertelsen Bonde, iflg. ELBO-BRUSK herreds skifteprotokol 1794-1827.
Der er foretaget skifte efter Rasmus Andersen Dons, der døde i 1795, det fremgår af skifteprotokollen 26 02 l798.
Skiftet er aftrykt her i bogen også i oversættelse, og det fortæller en hel del om Buhlslægten, idet morbroderen Hans Buhl, sognepræst i PJEDSTED er værge for Hans Buhl Rasmussen, der kun er ll år, da hans far dør.
Ligeledes nævnes sognefoged Bertel Buhl, HVILESTEDGAARD, FOLLERUP og morbroderen Søren Bonde, BJERTH, farbroderen Jens Andersen Dons, VIUF.
Endvidere endnu to morbrødre, procurator Simon Buhl, FREDERICIA og Marcus Nielsen i BREDSTRUP.
Anne Hansdatter Buhl sidder nu som enke på gården i STENDERUP med en børneflok på seks, den ældste søn Anders var død som barn.
Svigermoderen, Inger Rasmusdatter var død samme år som sønnen, 03 12 1795 80 år gammel, efter folketællingslisten havde hun sit ophold på gården.
Man må beundre Anne Hansdatter Buhl, at hun har kræfter til at føre gården videre, livet har ikke været 'en dans på roser' efter at hendes mand er død kun 46 år gammel.
Foruden Anders, der døde spæd, er der 2 piger, der ikke bliver gamle og en tredie datter er syg.
Da sønnen Hans Buhl i l8o9, 22 år gammel overtager gården, hedder det i en skødeudskrift fra l8o2-l8l2, side 264:
Aftægt til Anne Buhl
'Da min yngste søster, Else Marie Rasmussen er svag på sandserne og har især en yderst besværlig udtale, så at der ikke er udsigt for hende til nogensinde at kunde fortjene sit Brød eller blive forsørget ved Ægteskab, så skal hun, så længe hendes Formynder, Morbroderen, Simon Buhl, FREDERICIA finder det tjenligt for hende, forblive hos mig.
Hans Buhl
H.P.Bertelsen skriver i sin bog om ELTANG sogn, at Anne Hansdatter Buhl i 1798 køber en parcel af gården LYSHØJ, DREJENS udflytterejendomme af Ole Enemærke, men sælger den igen i l8ol til Niels Jepsen, måske er det Niels Jespersen, hendes svigersøn, der var gift med den ældste datter Kirstine.
Ved udskiftningen l772-73 fik alle BJÆRT gårdene med undtagelse af LUNDGAARD og KORSHØJGAARD jord i DREJENS. Men da den lå for langt borte og var for besværlig at drive, blev den efterhånden solgt fra.
Anne Hansdatter Buhl 2l l2 l8ll begraves , 62 ar gammel og efter at have været enke i l6 år, der foretages ikke skifte, idet sønnen Hans Buhl havde fået gården overdraget i l8o9.

Rasmus blev gift med Anne Hansdatter Buhl, datter af Hans Hansen Buhl og Ane Hansdatter Ravn, den 25. jun. 1777 i Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark.1 (Anne Hansdatter Buhl blev født den 30. apr. 1749 i Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark, døde den 20. dec. 1811 og blev begravet den 21. dec. 1811 i Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark 6.)


  Parnotater:

Ole Straarup , (3l5a) har i sin bog 'Ved Bakkens Fod' omtalt probandparret, fortæller de havde 7 børn, og at en datter overtog gården, men måtte på grund af særlige forhold rejse hjemmefra, så sønnen Hans Buhl Rasmussen, der læste til dyrlæge, måtte hjem for at overtage gården.

Dette har vi imidlertid ikke kunne få bekræftet, idet der ikke forefinddes folketællingslister mellem 1801 og 1834.

I 1809, 2.august står der i ELBO-BRUSK-HOLMAN h. skøde-og panteprotokol s. 267 at Anne Buhl, afd. Rasmus Andersens enke i STENDERUP sælger til sønnen Hans Buhl.

Rasmus Andersen Dons dør forholdsvis ung, 46 år, han var på det tidspunkt sognefoged, og han ejede halvdelen af ELTANG sogns kongetiende, den anden halvdel ejedes af hans kones stedfader, Søren Bertelsen Bonde, iflg. ELBO-BRUSK herreds skifteprotokol 1794-1827.

Der er foretaget skifte efter Rasmus Andersen Dons, der døde i 1795, det fremgår af skifteprotokollen 26 02 l798.

Skiftet er aftrykt her i bogen også i oversættelse, og det fortæller en hel del om Buhlslægten, idet morbroderen Hans Buhl, sognepræst i PJEDSTED er værge for Hans Buhl Rasmussen, der kun er ll år, da hans far dør.

Ligeledes nævnes sognefoged Bertel Buhl, HVILESTEDGAARD, FOLLERUP og morbroderen Søren Bonde, BJERTH, farbroderen Jens Andersen Dons, VIUF.

Endvidere endnu to morbrødre, procurator Simon Buhl, FREDERICIA og Marcus Nielsen i BREDSTRUP.

Anne Hansdatter Buhl sidder nu som enke på gården i STENDERUP med en børneflok på seks, den ældste søn Anders var død som barn.

Svigermoderen, Inger Rasmusdatter var død samme år som sønnen, 03 12 1795 80 år gammel, efter folketællingslisten havde hun sit ophold på gården.

Man må beundre Anne Hansdatter Buhl, at hun har kræfter til at føre gården videre, livet har ikke været 'en dans på roser' efter at hendes mand er død kun 46 år gammel.

Foruden Anders, der døde spæd, er der 2 piger, der ikke bliver gamle og en tredie datter er syg.

Da sønnen Hans Buhl i l8o9, 22 år gammel overtager gården, hedder det i en skødeudskrift fra l8o2-l8l2, side 264:

Aftægt til Anne Buhl

'Da min yngste søster, Else Marie Rasmussen er svag på sandserne og har især en yderst besværlig udtale, så at der ikke er udsigt for hende til nogensinde at kunde fortjene sit Brød eller blive forsørget ved Ægteskab, så skal hun, så længe hendes Formynder, Morbroderen, Simon Buhl, FREDERICIA finder det tjenligt for hende, forblive hos mig.

Hans Buhl

H.P.Bertelsen skriver i sin bog om ELTANG sogn, at Anne Hansdatter Buhl i 1798 køber en parcel af gården LYSHØJ, DREJENS udflytterejendomme af Ole Enemærke, men sælger den igen i l8ol til Niels Jepsen, måske er det Niels Jespersen, hendes svigersøn, der var gift med den ældste datter Kirstine.

Ved udskiftningen l772-73 fik alle BJÆRT gårdene med undtagelse af LUNDGAARD og KORSHØJGAARD jord i DREJENS. Men da den lå for langt borte og var for besværlig at drive, blev den efterhånden solgt fra.

Anne Hansdatter Buhl 2l l2 l8ll begraves , 62 ar gammel og efter at have været enke i l6 år, der foretages ikke skifte, idet sønnen Hans Buhl havde fået gården overdraget i l8o9.

Kilder


1 Kirkebog Eltang Vejle 1777, Opslag 209 Til venstre.

2 Kirkebog Eltang Vejle 1795, Kirkebog Eltang Vejle 1795. Opslag 322 Til venstre. Surety:3

3 Kirkebog Eltang Vejle 1747 fød, Kirkebog Eltang Vejle 1747 fød. Opslag 113 Til venstre. Surety:3

4 Folketælling 1787 Eltang Vejle Dons, Folketælling 1787 Eltang Vejle Dons. Opslag 7. Surety:3

5 Rasmus Andersen Dons Skifte, Rasmus Andersen Dons Skifte. Surety:3

6 Kirkebog Eltang Vejle 1811 død, Kirkebog Eltang Vejle 1811 død. Opslag 55 Til venstre. Surety:3


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2. mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk